Facebook Twitter Google +1     Admin

Crónicas Tamaganas"A vida arredor do Támega" por Adolfo Rolán, natural de Tintores, Verín, Ourense.

Archivos

Enlaces


Se muestran los artículos pertenecientes a Diciembre de 2011.

cicerone

 

 

 

 

Miña cara señora María:  Haberá que chamar a Fran para encomendarlle que debe ser o “cicerone”, aló, na capital das Españas, do “taifiñas” verinés.

 Para iso deberá comprar o libro da autora alancantina Matilde Asensi, que leva por titulo “Peregrinatio”.

  Débeo ler con moita atención e analizar cada unha das encomendas suxeridas para cada lugar, polo pai do protagonista, ao frei, que o acompaña, ao longo do Camiño.

  Terá que beber nesas páxinas para non esquecerse do que ,día a día, debe ensinar a este “peregino” verinés.

 -Ten que purgar fechorías polo que o cumprimento de cada penitencia debe ser o máis exhaustivo, marcándolle cada un dos sacrificios que debe realizar, cando se encontre diante do santo, que perdoa, para que logo poida exercer con vehemencia e exemplaridade a súa vida social. -Aínda que aquí non hai “deus” que poida dar abasto e poder perdoar-.

 A súa vida non foi a de visitar monumentos, nin exposicións, nin museos, nin viaxar para ver cousas novas, coas que enriquecer o seu bagaxe cultural, polo que terás ardúa tarea en programar e planificar eventos cos que alimentar e facer unha persoa de ben, íntegramente.

 Deberá saber que a vida non é só acumular riqueza material, nin comer nos restaurantes máis caros, nin fardar coa mellor estilográfica, nin pór enriba da mesa o último móvil, nin levar na man o maletín do estilista de moda, nese momento, porque “dentro” está valeira de contidos.

 -Serache recompesado polos verineses, cando vexan os cambios producidos no individuo, porque simple e llanamente reciben un saúdo ao cruzalo nas beirarrúas. -Non piden máis, só que o reconduzcas. Tarea difícil e ardua, meu caro Fran.

 Feixóo non soubo que facer con el, por iso optou a largalo lonxe de Santiago, porque debía de estar canso de escoitar sempre a mesma monserga: -No puedo ir para mi trabajo, porque sería una vergüenza volver a quitar callos o pinchar culos”. _Quen dera  ese traballo para outros!.

 Con esta misiva verinesa, querido Fran, terás contactos que che poden redundar en beneficio. Saberás que está, en promesa e marcada no PXOM, un campus universitario, aló, onda o río Pequeno, pegado con Portugal, na Xea, polo que remata os estudos e verás realizados, aló, os teus proxectos ou ter un posto de traballo, como mestre, nun obradoiro. –Que non lle pase, como está sucedendo, co posible desmantelamento da escola de enfermería de Outeiro Seco, pero, de momento está no plano, logo deus dirá.

 Pégate ben a el, porque así terás un asento nun dos palcos do Bernabeu e frecuentarás os comedores de moda, na capital, e saborearás, co viño máis caro, o marisco prohibido. De vez en cando visitarás o Corte Inglés, para ver as últimas novedades, pero non o leves pola Latina, porque iso é moi vulgar, nin o leves o Rastro, porque tropeza coa xente, e el non está para ir sorteando individuos, porque o seu tempo non está para a vulgaridade. Tal vez, nalgunha ocasión, podes levalo pola Praza Maior, por se observa algo interesante, nas coleccións de sellos, pero máis que nada, porque así emula a seu pai político.

                                       Verín, 4 de decembro do 2011.-

                                   Adolfo Rolán.

Domingo, 04 de Diciembre de 2011 12:08 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema Hay 1 comentario.

"solar".-

 

Miña cara señora María: -Querido Fran todos os papeis ou certificados, como queiras chamarlle, son públicos.

 O edicto que colgou no taboleiro do concello ten entrada no rexistro co número 5783 e data 21-6-2011.

 Estes catro papeis foron de onde arrancou todo. Léndoos e coñecendo a planimetría e os propietarios chegas a  información que queiras ou desexes.

 Tes que recordar que o “individuo” é concelleiro de urbanismo e alcalde dende o ano 1995. A non ser eses dous anos e algo do tripartito. Polo tanto, goza da información privilexiada que quere e desexa. Ademais agora tamén ten a súa parella no servizo de urbanismo, polo que non se lle escapa unha rata. O PXOM está aprobado inicialmente. Hai unha ordenanza que regula xa esa superficie. Deberías preguntarte e a oposición que fai?. –Aí radica o problema. –Inoperantes totais.

 Os documentos do taboleiro din: “ Andrés Ylla García-Germán, registrador de la propiedad titular del registro mercantil y de bienes muebles de Ourense e interino del de Verín y su distrito hipotecario, provincial de Orense Tribunal Superior de Justicia de Galicia:

  HAGO SABER: Que D.  .....-Pon o nome do “individuo”-, ha inscrito a su favor en este Registro, acogiéndose al art. 205 de la ley Hipotecaria, la (s) finca (s) que se describe (n) en la (s) nota(s) simple adjunta (s).-

 E l título que originó la(s) incripción (es) referida (s) fue: escritura autorizada el seis de Mayo del año dos mil once, por el notario de Orense/ourense DON JOSE ANTONIO BOLLO DE MIGUEL número 724/2.011.-

 Y por el presente, cumplimiento así lo ordenado en el citado artículo, se pone en conocimiento de cuantos puedan estar interesados respecto de la (s) expresadas (s) inscripción (es), a fin de que hagan uso de los derechos que, en su caso puedan corresponderles sobre la (s) finca(s) descrita(s).

                     Verín a seis de junio del año dos mil once.

Fdo. Andrés Ylla García-Germán.-

 Logo continúa coa descripción de cada unha das fincas.: Lugar, naturaleza das fincas, linderos, superficie, titulares, cargas, limitaciones.. -Hai os lindeiros!. Se souberas!.

Débestes fixar ben nas datas. Ata de agora estamos no ano dous mil once.

 En Verín a, 29 de novembro de 2007 da secretaría do concello sae unha certificación urbanística (URB 2007-311) co número de rexistro de saída 13654 e data 29-11-2007 para un promotor, no Camiño da Glorieta, que pon: “ En relación co escrito presentado ante este concello por D........, con data 27-9-2007 o que solicita certificado de que as parcelas situadas no camiño da Glorieta XX; XX, de Verín teñen todos os servizos necesarios para ser consideradas SOLO CONSOLIDADO,  procede sinalar que unha vez consultados os datos obrantes no Servizo de Urbanismo deste concelllo e sgundo o informe técnico elaborado polo Arquitecto Municipal con data 9-11-2007 e obrante no expediente, as parcelas indicadas gozan da clasificación de SOLO URBANO CONSOLIDADO e alcanzan a condición técnico-xurídicas de soares de acordo co disposto no artigo 16 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Proteccion do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro.

Continúa dicindo: “Como consecuencia do proceso descrito transformouse física e xurídicamente o solo inicialmente clasificado como SOLO URBANO NON CONSOLIDADO en SOLO URBANO CONSOLIDALO. –Daraste conta de que non fala de solo rústico.- É interesante o que expón a continuación: “O que resulta confirmado pola xurisprudencia do  Tribunal Supremo cando indica que as facultades discrecionais que como regra xeral deben recoñecerse ó planificador para clasificar o solo na forma que estime máis conveniente, teñen o seu límite no SOLO URBANO, pois necesariamente ha de recoñecerse esa categoría ós terreos que atopándose na  “malla” urbana, por chegar a eles a acción urbanizadora, dispoñan de servizos urbanísticos (acceso rodado, abastecemento de auga, evacuación de augas e subministro de enerxía eléctrica) coas características adecuadas para servir á edificación que sobre eles exista ou deba de construir, ou se atopen comprendidos en áreas consolidadas pola edificación, salvo que a existencia de tales servizos ou a consolidación da edificación tiveran a súa orixe en infraccións urbanísticas e aínda lle sexa  posible á administración impoñer as medidas de restauración da orde urbanística infrinxida (fundamento xurídio 6º da Sentenza do Tribunal Supremo, Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de data 30-3- 2005.).

 “Por conseguinte, de acordo co razoado neste informe e segundo os datos obrantes no Servizo de Urbanismo deste Concello, as parcelas situadas no Camiño da Glorieta, gozan da clasificación de SOLO URBANO CONSOLIDADO coa condición técnico-xurídica de soar segundo o disposto nos artigos 11, 12 ee 16 da Lei 9/2002 de 30 de decembro.

 Para que conste e para os efectos oportunos, sinaladamente para o disposto no Real decreto 1955/2000 de 1 de decembro que regula as acrividade...................expido a presente certificación, co visto e prace do Sr. Alcalde, en Verín, na data que se indicou ó comezo.

 Unha aclaración: “Estas parcelas lindan co terreo en cuestión, están na mesma beirarrúa”.-

 A historia co seu comentario fareicho nouto momento, porque estes documentos son para escribir un libro. Direiche que todo é producto da envexa, polo que non permite que ninguén lle oculte a vista cara Monterrei. Hai un promotor que tiña apalabrada a compra e outra persoa que quería facer a súa vivienda e que chegou a ir ao concello a pedirlle que lla deixase comprar, porque el xa tiña casa, pero é filla dun exconcelleiro do pp.........-contestoulle......... Continuará....-.Verás que os documentos son do propio concello.- Pero... non deberían contradecirse.

 

    En Verín, 10 de decembro do 2011.-

Domingo, 11 de Diciembre de 2011 20:11 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema No hay comentarios. Comentar.


cartas...

 

 

Verín-CRONICAS TAMAGANAS. Cartas....

 

Miña cara señora María: A vila esperta, non moi a présa pero, paso a paso, vai dando a cara e saíndo á rúa manifestándose  ou a través da denuncia pública.

 O descontento é xeral. Non só a crise é problema, senón que arrecian os temas locais e os colectivos afectados dan a cara, a pesar de que logo pasan polo “confesionario” para disculparse, botándolle a culpa ás mans levantadas de todos os presententes para repartir a carga e non verse involucrados en represalias, que é o máis normal. –Ninguén quere o protagonismo. Entón para que forman asociacións se coñecen ao persoal?.

 É difícil vivir así. Os pobos cativos teñen esta idiosincracia. E non se despegan.

Cativos pero valientes foron os empresarios que manifestaron publicamente a súa estorsión por carta.

A nova, a grandes titulares na primeira páxina do diario provincial, puxo de manifesto algo que sucede hai longo tempo. Ao parecer, coas novas tecnoloxías e iso das escoitas telefónicas, os autores tomaron precaucións e empregaron cartas, tipo Euskadi.

 Na vila sempre houbo este tipo de pagamento. Antes usaban a vía telefónica ou meter o “carro” no patio ou xardín para recoller o pactado.

 Tamén se usaban estas novas para desorientar, porque así pasaban o contrabando, a rego cheo, por onde estaba expedito o camiño.

 O querer vivir ben a conta dos demais tampouco é novo. Antes, no tempo da vacas cheas, había para todos pero nesta época de vacas fracas, non hai, polo que a todos toca  apretarse o cinturón.

 Por iso na outra etapa non se producían denuncias. Todo se comenta nos bares, pero que salgan afirmando deste xeito, quere dicir, que están ata o gorro.

 Pero iso é bo. A xente débese expresar  publicamente para que se oiga a súa situación.

Hai que desenmascarar ao individuo ou individuos ou aos que usan a outros para conseguir riqueza deste maneira. Xa está ben que disfruten cos cartos dos que traballan e teñen que sudar parta levar de comer, a cotío, para a súa casa.

 Ninguén debe ser dono de ninguén e menos do seu sudor. Pero hai quen pensa que si e aproveita a situación para levar adiante este tipo de tropelías. Non hai corazón, nin hai ética, nin moral e logo van a comulgar como si nada pasara.

 O curioso é que ata tomas café a seu lado como se todo fose normal, cando as tripas roxen por mor do que sabes e non o podes dicir, porque fan falta probas, aínda que o viviras ou o viras.

 Teñen que sofrir moito estas persoas que viven cousas destas e teñen que permanecer calados e silenciosos, sobre todo cando escoitan, na esquina da barra, a conversa dos clientes e conveciños falando do tema e non poder comentar nada. –O medo. -En calquera esquina hai un “comisario” que se vende por un simple vaso de viño ou por dar a man en calquera recuncho da vila.- Iso é triste.

 - Moi importante é esta nova, no xornal, denunciando o tema, porque pode que a vila esperte, aínda que xesa paseniñamente.

 

                                                             Verín 18 de decembro do 2011.-

 

                                                             Adolfo Rolán.

Domingo, 18 de Diciembre de 2011 10:43 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris